Kontakt

2014-06-09

Kontakt

Thymos spol. s r.o.

Popradská 518
059 52 Veľká Lomnica
Slovensko
thymos@thymos.sk*
tel.: +420 549 420 006                          
fax.: +420 549 420 007           

 

www.prymatgroup.com

 

* Podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnosti prietoku týchto údajov a tiež o zrušení nariadenia 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úradný vestník EU L 119, s. 1) – ďalej „GDPR − informujeme, že

1. Správcom osobných údajov je: Prymat sp. z o.o., ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój ďalej len „Správca”
2. Vo veciach spojených s ochranou osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese:  prymat@prymat.pl
3. Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom poskytnutia odpovedi na otázku.
4. Právnym základom spracúvania je súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR);
5. Vaše osobné údaje, spracúvané za účelom uvedeným v bode 3, budú po poskytnutí odpovedi na položenú otázku odstránené/anonymizované, iba že druh odpovedi spôsobí, že správca bude mať právne odôvodnený záujem o ďalšie spracúvanie údajov po dobu nezbytnú pre zabezpečenie sa od nárokov alebo pre ich ochranu,
6. Odberateľmi Vašich osobných údajov sú IT poskytovatelia služieb spolupracujúci so Správcom v odbore fungovania a udržiavania stránky www.prymat.pl
7. Máte právo prístupu k obsahu svojich údajov, z toho k získaní ich kópií a právo ich opraviť, odstrániť, obmedziť spracúvanie, právo prevádzať údaje, právo podať odpor, 
právo zrušiť súhlas s ich spracúvaním v ľubovoľnom momente bez ovplyvnenia zhodnosti s právom spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu vyjadreného pred jeho zrušením
8. Máte právo podať sťažnosť do Orgánu dozoru ak uznáte, že spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa Vás, porušuje predpisy GDPR;
9. Uvedenie Vami určitých osobných údajov je dobrovoľné, avšak nutné pre poskytnutie odpovedi na otázku odoslanú pomocou kontaktného formulára.

 

Politika súkromia

<< Back
Tlačiť